วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สรุปงานวิจัย


มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย2/2543 ร.รยะหริ่ง จ.ยะลา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เกิดความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมให้เด็ก โดยการใช้กิจกรรมสื่อการสอน เกมส์การศึกษาต่างๆเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง

ไม่มีความคิดเห็น: