วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

บทความ


การคิดเลข เป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดเลข ควรจัดผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนการคิดเลขจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายดังนี้
1.การคิดเลขจะช่วยให้ให้เด็กแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ถ้าคิดเลขเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น
2.การฝึกคิดเลขจะช่วยให้เด็กแสดงวิธีทำได้ง่ายและเร็วขึ้น
3.การคิดเลขจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ
4.การคิดเลขจะช่วยให้ใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้น
ครูควรให้เด็กเข้าใจการคิดเลขจะช่วยให้เด็กมีทักษะ ความชำนาญในการคดเลขถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ถ้าให้เด็กได้รับการฝึกคิดเลขประจำสม่ำเสมอเด็กจะคิดได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: